Sắp có nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên

Theo quyết định số A391 /QD-UBND ngày 11/8/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã chấp thuận cho công ty cổ phần điện mặt trời Thành Long Phú Yên đăng ký kinh doanh tại thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa thuê  549.449,4 m2  vị trí ranh giới khu đất tại mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 04-2020, số 05-2020, tỷ lệ  1/2.000 do Công ty TNHH tư vấn thiết kế  D-R-B lập, được sở tài nguyên môi trường duyệt ngày  08/6/2020 đất để đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên, thời hạn thuê đất đến 13/9/2068.

Hiện tại dự án đã thực hiện xong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ việc tái định cư theo xác nhận tại UNND huyên Tây Hòa tại báo cáo số 268/BC-UBND ngay 04/6/2020) và kết quả thẩm định của sở tài nguyên và môi trường (tại thông báo thẩm định số 320/TBUBND ngày 05/8/2020).

Dự án được giao cho sở tài nguyên và môi trường  thông báo cho tổ chức nhà nước cho thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, ký hợp đồng thuê đất với tổ chức được nhà nước cho thuê đất, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bàn giao đất tại thực địa cho nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án sau khi nhà đầu tư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định, thường xuyên kiểm tra theo dõi việc quản lý , sử dụng đất của tổ chức được nhà nước cho thuê đất, chỉ đạo văn phòng đăng ký sử dụng đất đai thực hiện việc chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với UNND huyện Tuy Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc theo thẩm quyền theo dõi kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức nhà nước cho thuê đất và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện bóc tách tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước của nhà đầu tư theo quy định tại điều 14, nghị định số 94/2019/ND-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

Đối với công ty cổ phần điện mặt trời Thành Long Phú Yên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật, ký hợp đồng thuê đất với sở tài nguyên môi trường, có trách nhiệm bóc tách tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước theo phương án đã được thẩm định. Trong dự án có phần diện tích dân sinh và diện tích đất sông suối, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả lại con đường dân sinh để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân và thực hiện nạo vét , khai thông sông suối để thuận lợi cho việc tưới tiêu và không làm biến đổi dòng chảy trong quá trình triển khai xây dựng và sử dụng công trình, phải sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đẩy đủ và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch đầu tư, xây dựng, địa chính, bảo vệ môi trường, chống làm tổn hại lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh. Kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, nhà đầu tư phải đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i,khoản 1, điều 64 luật đất đai 2013.

Theo công văn số A391 /QD-UBND ngày 11/8/2020 UBND tỉnh Phú Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *